M I S J A    S Z K O Ł Y

 • Jesteśmy szkołą wychowującą uczniów w duchu tradycji i patriotyzmu.
 • Zapoznajemy dzieci z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu.
 • Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w życiu środowiska lokalnego.
 • Nasz absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • Szkolny zestaw programów zapewnia przygotowanie wychowanków do twórczego rozwiązywania problemów i samodzielnego uczenia się.
 • Uczniowie doceniają rolę aktywności ruchowej.
 • Rodzice są współgospodarzami szkoły, wspierają działania na rzecz dzieci, występują z inicjatywami.

Szkoła współpracuje z samorządem terytorialnym i organem prowadzącym oraz z instytucjami prowadzącymi zorganizowaną działalność wychowawczą.

 

W I Z J A  S Z K O Ł Y

OPIEKA I WYCHOWANIE:

 • Tworzymy taki program działań wychowawczych, który sprawi, że szkoła będzie przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
 • Przestrzegamy praw i obowiązków ucznia oraz zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
 • Kształtujemy poczucie więzi z „Małą Ojczyzną”, zapoznajemy z dziedzictwem regionu, ukazujemy wartości rodziny.
 • Szczególną opieką otaczamy dzieci z deficytami rozwojowymi.
 • Udzielamy pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Proponujemy zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne; wprowadzamy programy profilaktyczne.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia.

KSZTAŁCENIE:

 • Unowocześniamy pracę szkoły poprzez stosowanie metod aktywizujących.
 • Stosujemy motywacyjny system oceniania.
 • Podstawą naszych działań jest przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności.
 • Podstawą naszych działań jest przekazanie rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności.
 • Rozwijamy indywidualne zdolności i zainteresowania.
 • Pomagamy uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
 • Organizujemy zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami dzieci (w miarę posiadanych środków).
 • Stosujemy integrację międzyprzedmiotową.
 • Systematycznie mierzymy jakość szkoły.

 

 

MODEL NAUCZYCIELA

 • Jest odpowiedzialną osobą, cechuje się wysoką kulturą osobistą. Stanowi wzorzec osobowy dla uczniów oraz środowiska.
 • W stosunku do wychowanków jest serdeczny i życzliwy, szanuje ucznia i jego poglądy, cieszy się zaufaniem.
 • Jest kreatywny i otwarty na pomysły uczniów. Wykazuje zainteresowanie środowiskiem wychowanków oraz nurtującymi ich problemami.
 • Dziecko traktuje podmiotowo. Broni jego praw. Kontakt z nauczycielem daje uczniowi poczucie bezpieczeństwa.
 • Ma powołanie do pracy z dziećmi. Potrafi rozpoznawać i rozwijać zdolności uczniów.
 • Potrafi zintegrować zespół klasowy poprzez imprezy klasowe, wyjazdy oraz inne formy.
 • Stara się być obiektywny w ocenie pracy i zachowania dziecka. Daje szansę poprawy oceny.
 • Wykazuje się konsekwencją w stosunku do siebie i do wychowanków.
 • Jest punktualny.
 • W pracy z dziećmi stosuje metody aktywizujące oraz indywidualizację nauczania.
 • Posiada wiedzę, potrafi ją przekazać i zainteresować uczniów. Potrafi przekonać ich o potrzebie zdobywania wiedzy i motywuje do nauki. Przyznaje się do własnej pomyłki i ewentualnej niewiedzy.
 • Podejmuje różne formy współpracy za środowiskiem.
 • Zachęca rodziców do działania na rzecz szkoły.
 • Posiada wysokie i zgodne z nauczanym przedmiotem kwalifikacje.
 • Doskonali się zawodowo poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji. Umie wykorzystać uzyskane wiadomości w praktyce.
 • Aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • Pracując w zespole rady pedagogicznej jest aktywny, umiejętnie współpracuje z jego członkami.
 • Angażuje się na rzecz placówki. Integruje się z nią.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły to uczeń, który:

 • Potrafi rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Ma świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Staje się coraz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.
 • Poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczy się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Przygotowuje się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.
 • Kształci w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umie współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 • Ma świadomość różnych zagrożeń i wie, jakie stosować środki zaradcze oraz gdzie szukać pomocy.
 • Dba o kulturę języka, zwalcza wulgarny język; zna różne formy zachowań odpowiadające normom etycznym.