PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ w CHWARSTNICY

I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY.

 

Naczelnym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia (dziecka) a przede wszystkim:

· wychowanie w duchu patriotyzmu i tradycji,

· kształtowanie poczucia własnej wartości i umiejętności samooceny,

· przygotowanie  do życia w demokratycznym społeczeństwie,

· przygotowanie do przestrzegania zasad dobrego zachowania.

 

II. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.

A.

· opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków,

· ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,

· sprzyjanie rozwojowi osobowości,

· przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,

· skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,

· profilaktyka i walka z przejawami patologii społecznej wśród uczniów i ukształtowanie pozytywnych postaw,

· działania socjalne na rzecz dzieci z rodzin najuboższych.

B.

· kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości (samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności),

· kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,

· budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,

· zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.

 

III. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH – MODEL ABSOLWENTA.

Absolwent naszej, szkoły to uczeń, który:

· potrafi rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

· ma świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

· staje się coraz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

· poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

· uczy się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych,

· przygotowuje się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz ma możliwość doskonalenia się,

· kształci w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umie współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,

· ma świadomość różnych zagrożeń i wie, jakie stosować środki zaradcze oraz gdzie szukać pomocy,

· dba kulturę języka, zwalcza wulgarny język; zna różne formy  zachowań  odpowiadające normom etycznym.

 

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU.

· Program obejmuje wszystkich uczniów, ·

realizowany jest na wszystkich płaszczyznach działania przez wychowawców, nauczycieli i radę rodziców w grupach wychowawczych: oddziałów przedszkolnych, klas I-ID i klas IV-VI,

· szkolny zespół wychowawczy: wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-m, IV-VI oraz wicedyrektor,

· współpraca z samorządem terytorialnym i organem prowadzącym w zakresie:

./ organizacji szkoleń i spotkań dla dyrekcji, rad pedagogicznych, nauczycieli z zakresu wdrażania zadań funkcjonowania szkoły,

./ współpracy z samorządem gminy w zakresie organizacji  imprez kulturalnych i dydaktyczno-wychowawczych np. ,,Dni  Gryfina”, „Sprzątanie świata”,

./ integracji z instytucjami kulturalno-sportowymi: GDK, MOS w celu organizacji zajęć pozalekcyjnych i innych działań,

./ współpracy z OPS w Gryfinie w celu pomocy materialnej dzieciom z rodzin o niskim standardzie życia,

./ współdziałania z PPP w Gryfinie – badania uczniów pedagogicznie i psychologicznie, organizowanie programów profilaktycznych- przeciwdziałanie  uzależnieniom i kuratorem sądowym.

 

V. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY.

· Inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów.

· Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

· Prowadzi zeszyt wychowawcy klasowego.

· Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

· Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych.

· Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

· Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

./ poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

./ współdziałania z rodzicami, ./ włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

· Współpracuje z pedagogiem i psychologiem z PPP.

· Zna osobowość i zainteresowania ucznia oraz jego samopoczucie w społeczności szkolnej.

· Systematycznie kontroluje frekwencję i uzyskiwane oceny szkolne przez poszczególnych uczniów.

· Zna środowisko rodzinne wychowanków.

· Prowadzi pedagogizację rodziców.

· Udziela rodzicom pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych.

· Reprezentuje klasę na posiedzeniach rady pedagogicznej.

· Otacza szczególną opieką dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku oraz uczniów znajdujących się w bardzo trudnych warunkach rodzinnych lub losowych.

 

VI. TREŚCI WYCHOWAWCZE NA ROŻNYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH (ŚCIEŻKI EDUKACYJNE).

1. Edukacja prozdrowotna.

· Ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie.

2. Edukacja ekologiczna.

. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.

· Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

3. Edukacja czytelnicza i medialna.

· Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji materiałów.

· Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.

· Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

. Kształtowanie· postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

4. Wychowanie do życia w społeczeństwie.

· Wychowanie do życia w rodzinie.

./ Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia  i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

. Edukacja regionalna.

./ Dziedzictwo kulturowe w regionie.

./ Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

./ Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

./ Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

· Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

./ Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

./ Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.

./ Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

5. Profilaktyka.

· Świadomość o zagrożeniach i umiejętność stosowania środków zaradczych.

· Możliwości szukania pomocy.

6. Kultura języka.

· Zwalczanie wulgarnego języka.

· Dawanie najlepszych przykładów języka ojczystego.

 

VII. METODY I FORMY PRACY.

· Praca w zespołach zadaniowych, w grupach, indywidualna.

· Gry i zabawy.

· Dyskusje na forum grupy.

· Scenki rodzajowe.

· Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.

· Gry dramatyczne.

· Treningi umiejętności.

· Warsztaty poznawczo-doskonalące.

· Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze.

 

VIII. PROGRAMY WYCHOWAWCZE.

 

IX. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I RADĄ RODZICÓW.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rodzice mają prawo do:

· znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole poprzez:

./ zapoznanie rodziców na zebraniach wrześniowych z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły i zamierzeniami wychowawczymi klasy,

./ informowanie rodziców przez wychowawców o realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i klasy,

./ organizowanie rodziców do pomocy w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych w klasie,

· znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,

./ zapoznanie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,

· uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

· uzyskania informacji i porad wychowawczych.

Wymiana informacji, dyskusje wychowawcze odbywają się poprzez:

· zebrania klasowe oraz ogólne połączone z realizacją zagadnień dotyczących pedagogizacji rodziców (problemy wynikające z potrzeb klasy i szkoły),

· rozmowy indywidualne z rodzicami (wezwania, wizyty rodziców w szkole, kontakt telefoniczny),

· kontakty: rodzic – wychowawca klasy (dyrektor) na bieżąco – sygnalizowanie problemów wychowawczych, wspólne wyjaśnianie przyczyn i szukanie rozwiązań danego problemu.

 

X.   ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Samorząd uczniowski.

· Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie poszczególnych klas należą do samorządów klasowych.

· Najwyższą władzą jest zebranie członków.

· Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządów klasowych i rada samorządu szkolnego.

· Wybory do zarządu i komisji rewizyjnych odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym na zebraniu ogółu członków samorządu.

· Kadencja rady samorządu i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego; uczeń może pełnić tę funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje.

· Samorząd może powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami i innych przypadków naruszania zasad z Regulaminu Szkoły.

. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

. Uczniowie uczestniczą w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

· Kształtują umiejętność zespołowego działania, stwarza się im warunki do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

· Przedstawiają propozycje do planu pracy szkoły wynikające z ich potrzeb i zainteresowań, władze szkoły mogą powierzyć samorządowi do całkowicie samodzielnej realizacji wybranych zadań.

· Wyrażają opinię dotyczącą problemów młodzieży, biorą udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej.

· Współdecydują w przyznawaniu zapomóg i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej.

· Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

./ prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

./ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

./ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

./ prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

./ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

./ prawo wyboru nauczyciela pełniącego opiekuna samorządu, ./ udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego – z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,

./ prawo do prowadzenia działalności gospodarczej,

./ prawo do dysponowania zgodnie z regulaminem – w porozumieniu z opiekunami – funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

 

XI .TRADYCJE SZKOŁ Y.

Święta i imprezy należące do tradycji szkoły:

· Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.

· Dzień Chłopaka.

· Dzień Edukacji Narodowej.

· Rocznica odzyskania niepodległości (11.XI.).

· Andrzejki.

· Mikołajki.

· Poranek Wigilijny.

· Zabawa noworoczna.

· Dzień Babci i Dzień Dziadka.

· Walentynki.

· Dzień Kobiet.

· Dzień Ziemi.

· Konstytucja 3 Maja.

· Dzień Matki.

· Dzień Dziecka.

· Dzień Sportu.

· Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły.

XII. PODSTAWY – UMIEJĘTNOŚCI – KOMPETENCJE UCZNIA KOŃCZĄCEGO SZKOŁĘ.

· Znajomość obowiązków wobec siebie, rodziny i kolegów – klasy, szkoły, środowiska.

· Poczucie przynależności do najbliższego środowiska społecznego i regionu.

· Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron.

· Chronienie siebie i innych przed środkami uzależniającymi.

· Rozumienie osób niepełnosprawnych i gotowość niesienia 1m pomocy wrażliwość.

· Stosowanie podstawowych reguł i procedur demokratycznych – samorządność szkolna i lokalna.

· Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

· Dążenie do rozwijania zainteresowań, udział w życiu klasy, szkoły, środowiska.

· Rozumienie potrzeby własnej aktywności, umiejętności planowania pracy w domu (nauka, pomoc w pracach domowych) oraz czasu wolnego.

· Świadome i planowe działania (lub uczestniczenie w szkoleniach) na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

· Umiejętność zajmowania stanowiska w sprawach szkoły (uczniów) na forum klasy, szkoły.

· Podejmowanie ról grupowych i organizowanie pracy zespołowej.

· Stosowanie norm współżycia w klasie, szkole i środowisku.

· Umiejętność uczestniczenia w zabawach i grach oraz innych dziecięcych formach aktywności z zachowaniem obowiązujących reguł.

· Dbałość o zdrowie, higienę, porządek i czystość najbliższego otoczenia.

· Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych.

· Rozpoznawanie zagrożeń wynikających z zachowań własnych i innych osób oraz umiejętność szukania pomocy.

· Rozumienie potrzeby uczenia się i troszczenia się o swój rozwój intelektualny.

· Gotowość indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (kolegów, klasy, szkoły, środowiska).

· Wrażliwość moralna.

· Umiejętność dostrzegania potrzeb i praw innych osób.

· Poczucie własnej wartości w relacjach z innymi.

· Szacunek do symboli narodowych i państwowych.

· Podejmowanie działań wspierających dobrą atmosferę i współpracę w grupie.

· Samoocena własnych zachowań i zachowań innych, umiejętność uzasadnienia.

· Rozumienie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, zakazów i nakazów.

· Znajomość zasad dobrego zachowania i nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych.

XIII. SPOSÓB MONITOROWANIA I EWALUACJA.

· Obserwacja:

./ wychowawca,

./ rodzice.

· Rozmowy: wychowawca – rodzice.

· Metody projekcyjne.

· Eksperyment kontrolowany.

· Analiza dokumentów klasowych.

· Analiza wytworów pracy dzieci.

· Rozmowa o przeżyciach dzieci podczas działań.

· Obserwacja i ocena zachowania podczas imprez kulturalnych.

· Analiza pracy uczniów.

· Sondaże wśród uczniów rodziców dotyczące różnych spraw (np.

respektowanie praw dziecka w środowisku lokalnym).

· Rozmowy z nauczycielami.

· Wywiad:

./ dyrektor szkoły, ./ Rada Szkoły.

· Obserwacja własnych dokonań (uczniowie).

· Samoocena zachowania. Opinia zachowania uczniów wyrażona przez kolegów z klasy, samorząd uczniowski, nauczycieli, pracowników szkoły, wychowawcę.

· Ocena z zachowania – w dzienniku lekcyjnym, arkuszu, na świadectwie szkolnym.