REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

od dnia 01.03.2024r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

Adres strony rekrutacji: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Szczegóły znajdą Państwo na w/w stronie.

 

HARMONOGRAM:

01.03.2024 r. godz. 8.00 – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2024 r. godz. 8.00 – rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków

29.03.2024 r. do godz. 16.00 – zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru

24.04.2024 r. – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.04.2024 r. – 26.04.2024 r. – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych

30.04.2024 r. – publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

20.05.2024 r. – 28.05.2024 r. – postępowanie uzupełniające – składanie wniosków

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Termin Akcji: 2 – 8 stycznia 2024 r.

 

Miejsce Akcji: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – parking koło pojemników na odpady segregowane.

 

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00

e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

 

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

Granty PPGR – oświadczenie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że osoby które w grudniu 2022 r. otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR”
na podstawie § 2 pkt 4 umowy podpisanej z Gminą Gryfino, zobowiązane są do dwukrotnego złożenia oświadczenia o tym, że posiadają sprzęt i wykorzystują go do nauki (załącznik nr 2 do Umowy), w następujących terminach:

między 2.11.2023 r. a 30.11.2023 r.

– między 2.09.2024 r. a 30.09.2024 r.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć:

–  w sekretariacie szkoły podstawowej, w której sprzęt był odebrany,

– w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pok. 11 – w przypadku sprzętu, którego odbiór nastąpił w Hali Sportowej przy ul. Parkowej w Gryfinie,

 

Przypominamy:

  • Nieprzekraczalny termin złożenia pierwszego oświadczenia mija 30 listopada 2023 r.
  • Oświadczenie podpisuje rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa.
  • W załączeniu wzory oświadczeń (konieczne jest wydrukowanie w kolorze).

Granty PPGR_przypomnienie o składaniu oświadczeń_na stronę internetową

Oświadczenie_Komputer stacjonarny

Oświadczenie_laptop

Oświadczenie_tablet

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Dniu Pieczonego Ziemniaka organizowanego w Gryfinie

4 września 2023 r.

Na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy w poniedziałek na godzinę 8:00.

Laboratoria Przyszłości

Nasi uczniowie uczyli się kodowania również w trakcie pobytu na świetlicy. Zajęcia z klockami Korbo odbywały się dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości. 

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół oraz przedszkola. Szczegóły w poniższym załączniku.

OGŁOSZENIE KONKURSY – DYREKTORZY

Rekrutacja do klasy I

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są̨: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym.
  2. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy przyjmowane są:

  1. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły – na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy 1;

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy należą miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;

  1. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy przyjmowane są̨ w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami na podstawie:  wniosku stanowiącego Załącznik 2- Wniosek o przyjęcie do klasy 1(spoza obwodu).

3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do Szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli (Załącznik 3 -Potwierdzenie woli) w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (pkt 4).

5. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas I:

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym 03 – 24 kwietnia 2023 r. 01 – 09 czerwca 2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły pod- stawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do 12 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 maja 2023 r. 22 czerwca 2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 19 – 23 maja 2023 r. 22 – 23 czerwca 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 maja 2023 r. 27 czerwca 2023 r.

6. Po zakończeniu przyjęć uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z innego obwodu.

7. Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej odbywają̨ się̨ zebrania informacyjne w czerwcu, o których rodzice/prawni opiekunowie zostają̨ powiadomieni przez szkołę̨. Terminy spotkań będą̨ ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.


WNIOSKI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ są̨ do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej: www.spchwarstnica.pl

Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Załącznik 2- Wniosek o przyjęcie do klasy 1(spoza obwodu)

Załącznik 3 -Potwierdzenie woli

Nabór do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023