Rekrutacja do klasy 1

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

 

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są̨: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym.
  2. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy przyjmowane są:
  3. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły – na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych (Załącznik nr 1);

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy należą miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;

 

  1. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy przyjmowane są̨ w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami na podstawie:

– wniosku stanowiącego Załącznik nr 2.

 

  1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 dokumenty związane z naborem do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy można przesłać drogą mailową na adres sp.chwarstnica@op.pl w formie skanów, fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do Szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli (Załącznik nr 3) w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (pkt 4).
  2. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas I:
l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym 01 – 23 kwietnia 2021 r. 01 – 11 czerwca 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły pod- stawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do 14 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 maja 2021 r. 21 czerwca 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 17 – 21 maja 2021 r. 21 – 24 czerwca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 maja 2021 r. 25 czerwca 2021 r.
  1. Po zakończeniu przyjęć uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Chwarstnicy Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z innego obwodu.

 

  1. Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej odbywają̨ się̨ zebrania informacyjne w czerwcu, o których rodzice/prawni opiekunowie zostają̨ powiadomieni przez szkołę̨. Terminy spotkań będą̨ ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

WNIOSKI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ są̨ do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej: www.spchwarstnica.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dziecka dotyczy uczniów przyjmowanych z urzędu (szkoła obwodowa)

_Zalacznik_nr_1_Zgloszenie_dziecka_do_klasy_1_20212022_2021-22

Załącznik nr 2 – wniosek dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Załącznik nr 2 Wniosek do klasy 1(spoza obwodu)

Załącznik nr 3 – potwierdzenie woli

Załącznik nr 3 -Potwierdzenie woli