Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza

konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

 

Organ prowadzący – Gmina Gryfino

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
  7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721
  z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189
  z poźn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Chwarstnicy” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
  Bohaterów Westerplatte w Gardnie” w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r.
  do godz. 15.30
  , w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1-go Maja 16,
  74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Gryfino.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny.

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Paweł Nikitiński

Gryfino, 04 czerwca 2018 r.

WYCIECZKA DO „CHLEBOWEGO DOMU” W MARIANOWIE

Dnia 13 czerwca 2016r. klasy II – III SP udały się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Chlebowy Dom” w Marianowie. Główną atrakcją wycieczki były warsztaty piekarniczo – cukiernicze. Przy wspólnym stole dzieci własnoręcznie przygotowywały podpłomyki, chlebki, drożdżówki, kruche ciasteczka. Część upieczonych smakołyków została zjedzona na miejscu, resztę dzieci zabrały do domu. Po pracowitych zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali pyszną pizze prosto z pieca.

LOLKI I KONKURSY – PODSUMOWANIE 2015/2016

Zbliżający się koniec roku szkolnego to idealny czas na podsumowanie i nagrodzenie ciężkiej pracy uczniów. Po raz kolejny w naszej szkole zostały rozdane „Lolki” – statuetki przyznawane uczniom najbardziej wykazującym się w danej dziedzinie nauki.

W tym roku statuetki otrzymali :

Lolek recytatorski – Paulina Kwok

Lolek techniczny – Konrad Dąbrowski

Lolek plastyczny – Karolina Krywalewicz

Lolek informatyczny – Agata Zawadzka

Lolek muzyczny – Sandra Mizińska

Lolek językowy – Julia Stempowska

Lolek sportowy – Wojciech Azarkiewicz

W ciągu trwania całego roku szkolnego, przeprowadzonych zostało także wiele konkursów. Zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych wykazywali się wiedzą  min. w konkursach matematycznych, przyrodniczych i ortograficznych. Mogli zaprezentować również swoje literackie, plastyczne czy fotograficzne umiejętności.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych konkursach!

lik2

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

24 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.  Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym. W dalszej kolejności obył się apel w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice, zaproszeni goście, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły. Podczas apelu pożegnaliśmy uczniów klasy III gimnazjum, którzy po wielu latach nauki opuścili mury naszej szkoły. Oficjalnie wręczone zostały także świadectwa uczniom kończącym klasę VI, nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz stypendia. Na zakończenie tegoroczni absolwenci przygotowali humorystyczny program artystyczny, zachwycili także wszystkich przybyłych, pięknie zatańczonym polonezem.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz pomoc i pracę w ciągu całego roku szkolnego. Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Niech będą one pełne słońca, uśmiechu i niezapomnianych przygód.

 

kr1
kr2
kr3
kr4

WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Klasa Ib wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Litwiniuk wybrała się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Ich przewodnikiem była Pani Dorota, która posiada niesamowity dar przekazywania wiedzy najmłodszym uczniom. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści o prezentowanych eksponatach oraz o życiu w afrykańskiej wiosce. Zobaczyli jak wyglądają afrykańskie domy, poznali sposób ich budowy. Wyjazd przyniósł dzieciom wiele radości oraz wzbogacił ich wiedzę na temat Afryki. Po powrocie do szkoły, podczas zajęć plastycznych uczniowie przygotowali afrykańskie maski, które z dumą prezentowali innym