zdalna szkoła

Nauczanie zdalne

W dniach 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r. wprowadza się kształcenie zdalne w klasach IV – VIII.

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy od 1 września 2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Proszę zapoznać się z procedurami organizacji pracy w nadchodzącym roku szkolnym oraz procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Covid-19.

procedura_spchwarstnica_20_21

procedura_zerówka_20_21

procedura_postępowanie_covid

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się o godz. 8:00 w szkole.
klasa I – sala nr 5 (stara część)
klasa II – sala nr 2 (stara część)
klasa III – sala nr 3 (stara część)
klasa IV – sala nr 2
klasa V – sala nr 7
klasa VI a – sala nr 1
klasa VI b – sala nr 3
klasa VII a – sala nr 6
klasa VII b – sala nr 5
klasa VIII – sala nr 9
Na spotkanie z wychowawcą przychodzi tylko uczeń bez rodziców i opiekunów. Uczniów obowiązują maseczki w częściach wspólnych szkoły (na korytarzach), dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu.
Na dzieci z grupy „0” („zerówki”) nauczyciel czeka w szkole od 7:30 przy wejściu od frontu szkoły. Rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, proszeni są o pozostanie przed wejściem do szkoły w oczekiwaniu na instrukcje nauczyciela.

Wakacji już czas!

Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam udanych i słonecznych wakacji! Spędzajcie jak najwięcej czasu na powietrzu, ale nie zapomnijcie o swoim bezpieczeństwie. Odpoczywajcie, żebyśmy mogli z nową energią spotkać się w nowym roku szkolnym! 🙂
Drodzy Rodzice!
Możecie być z siebie dumni! Wytrwaliście! Brawo! Teraz czas na zasłużony wypoczynek także dla Was! Życzymy Wam dużo słońca i spokoju! 😉
Do zobaczenia we wrześniu! 🙂

Informacja dla uczniów i rodziców o egzaminie klasy VIII

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.     język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.     matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3.     język niemiecki – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

W terminie dodatkowym 1.     język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.     matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3.     język niemiecki – 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

  Czas trwania (min.)
arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski 120 do 180
Matematyka 100 do 150
język niemiecki 90 do 135

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w czerwcu i dodatkowym – w lipcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 4. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 5. Podczas egzaminu każdy zdający siedzi przy osobnej ławce. Na ławce mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, długopis/pióro z czarnym wkładem i linijka (na egzaminie z matematyki) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 6. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3.
 7. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 8. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 9. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 1. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
 2. Uczeń/rodzic ma prawo w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących egzaminu ósmoklasisty dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 3. Uczeń/rodzic ma prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu. Wniosek składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu.
 4. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół do 31 lipca 2020 r.

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców
w sprawie organizacji egzaminu klasy VIII
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19
wśród pracowników, dzieci i ich rodziców

  

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu z czarnym wkładem
  i linijki.
  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia i spożywania posiłków.
 8. Zdający, po przyjeździe do szkoły oraz po zakończonym egzaminie oczekując na rozwóz do miejsca zamieszkania, przebywają w wyznaczonych klasach pod opieką nauczycieli.
  klasa nr 5 – sześciu uczniów
  klasa nr 6 – sześciu uczniów
  klasa nr 9 – sześciu uczniów
 9. Czekając na wejście do sal egzaminacyjnych, zdający zachowują co najmniej
  1,5 m odstęp oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 3. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I – III oraz PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA KLAS IV – VIII

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo – dydaktycznych. Proszę zapoznać się z procedurami oraz oświadczeniem rodzica.

Pobierz plik: procedury_spchwarstnica_I-III

Pobierz plik: OŚWIADCZENIE RODZICA _I-III

 

Od 25 maja 2020 r. w szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020 r. w szkole organizowane są konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV – VIII.

Proszę zapoznać się z procedurami oraz oświadczeniem rodzica.

Pobierz plik: procedury_spchwarstnica_konsultacje

Pobierz plik: OŚWIADCZENIE RODZICA _konsultacje

Plan konsultacji: plan_VIII

 

INFORMACJA DLA RODZICA

 1. Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły
 2. Posyłaj do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny minimum 2 m.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami organizacji jej pracy. Biblioteka szkolna będzie otwarta od 1 czerwca 2020 r.

 

Egzamin klasy 8 i rekrutacja do szkół średnich

Uczniowie i Rodzice!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. egzaminu klasy 8, procedur obowiązujących podczas egzaminu, a także harmonogram rekrutacji do szkół średnich.

Poniżej linki:

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne: https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Procedury uruchomienia oddziału „0” od 18. 05. 2020 r.

Drodzy Rodzice!

Proszę zapoznać się z procedurami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w związku z covid-19 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.

procedury_spchwarstnica

Do pobrania także załącznik – obowiązkowe oświadczenie rodzica.

OŚWIADCZENIE RODZICA – SPCH