Rekrutacja do I LO w Gryfinie

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią, a co za tym idzie brakiem możliwości bezpośredniego zaprezentowania oferty edukacyjnej, udostępniamy materiały promocyjne oraz zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie na rok szkolny 2021/22.

Szczegóły w załączonych linkach:

Link do prezentacji:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z zarządzeniem  nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, 17 maja 2021 r.  rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Szczegóły w załączonym pliku:

OGŁOSZENIE

 

Oddział przedszkolny – tryb zdalny

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania
w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

 

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:

w dniach od 10 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. uczniów oddziału przedszkolnego

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły.

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

 

Komunikat Burmistrza

Nauczanie hybrydowe w klasach 4-8

NAUCZANIE HYBRYDOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY


1. Z dniem 17.05.2021 r. wprowadza się w klasach IV-VIII kształcenie w wariancie hybrydowym według zasad określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
1)
nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
2)
co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.


2. Nauczanie stacjonarne w szkole będzie prowadzone w określonych dla poszczególnych klas terminach:

Dzień tygodnia Data Klasa
Poniedziałek 17.05.21 r. IV VI A VII B
Wtorek 18.05.21 r. IV VI A VII B
Środa 19.05.21 r. IV VI A VII B
Czwartek 20.05.21 r. IV V VI B VII A
Piątek 21.05.21 r. IV V VI B VII A
Poniedziałek 24.05.21 r. IV V VI B VII A
Wtorek 25.05.21 r. VIII – egzamin
Środa 26.05.21 r. VIII – egzamin
Czwartek 27.05.21 r. VIII – egzamin
Piątek 28.05.21 r. IV VI A VII B

3. Poza wymienionymi terminami prowadzone będzie nauczanie zdalne.


4. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.


5. 25.05. – 27.05.2021 r. – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I – VII.


6.
Dowozy uczniów będą odbywały się zgodnie z rozkładem obowiązującym od 1 września 2020 r.

 

 

nauczanie hybrydowe_17.05

 

W szkole obowiązują procedury organizacji pracy uchwalone dnia 27.04.2021 r.

procedura_spchwarstnica_26.04

NAUCZANIE HYBRYDOWE

NAUCZANIE HYBRYDOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

 1. Z dniem 26.04.2021 r. wprowadza się w klasach I – III kształcenie w wariancie hybrydowym według zasad określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
 • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
 • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.
 1. Nauczanie stacjonarne w szkole będzie prowadzone w określonych dla poszczególnych klas terminach:

Klasa I (25 uczniów) – 26.04. – 30.04.2021 r.

Klasa II (17 uczniów) – 04.05. – 07.05.2021 r.

Klasa III (13 uczniów) – 10.05. – 14.05.2021 r.

 1. Poza wymienionymi terminami prowadzone będzie nauczanie zdalne.
 2. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 1. Dowozy uczniów będą odbywały się zgodnie z rozkładem obowiązującym
  od 1 września 2020 r.

Nauczanie hybrydowe

 

Rekrutacja do klasy 1

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są̨: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym.
 2. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy przyjmowane są:
 3. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły – na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych (Załącznik nr 1);

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy należą miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;

 

 1. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy przyjmowane są̨ w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami na podstawie:

– wniosku stanowiącego Załącznik nr 2.

 

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 dokumenty związane z naborem do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy można przesłać drogą mailową na adres sp.chwarstnica@op.pl w formie skanów, fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do Szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli (Załącznik nr 3) w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (pkt 4).
 2. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas I:
l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym 01 – 23 kwietnia 2021 r. 01 – 11 czerwca 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły pod- stawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do 14 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 maja 2021 r. 21 czerwca 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 17 – 21 maja 2021 r. 21 – 24 czerwca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 maja 2021 r. 25 czerwca 2021 r.
 1. Po zakończeniu przyjęć uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Chwarstnicy Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z innego obwodu.

 

 1. Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej odbywają̨ się̨ zebrania informacyjne w czerwcu, o których rodzice/prawni opiekunowie zostają̨ powiadomieni przez szkołę̨. Terminy spotkań będą̨ ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

WNIOSKI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ są̨ do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej: www.spchwarstnica.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dziecka dotyczy uczniów przyjmowanych z urzędu (szkoła obwodowa)

_Zalacznik_nr_1_Zgloszenie_dziecka_do_klasy_1_20212022_2021-22

Załącznik nr 2 – wniosek dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Załącznik nr 2 Wniosek do klasy 1(spoza obwodu)

Załącznik nr 3 – potwierdzenie woli

Załącznik nr 3 -Potwierdzenie woli

 

Rekrutacja do Zerówki

Rusza  postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Nabór odbywa się drogą elektroniczną przez stronę: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

 

Szczegóły w załączonych dokumentach.

ZASADY REKRUTACJI do zerówki

ZARZ_HARMONOGRAM REKRUTACJI

Kryteria przyjęcia do przedszkola I etap

Załącznik _Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Załącznik nr 2-Potwierdzenie woli rodzica

Projekt Zdalna szkoła+

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce!

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. 

 • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.  
 • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie. 
 • Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty. 
 • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji.
 • Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty społeczne i obywatelskie
 • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Rekrutacja startuje 15 lutego i trwa do 31 marca 2021! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na Facebooku: @fundacjaEFC.

Zapraszamy! Twój wybór, Twoja szansa!

 

– – – – –

Fundacja EFC od 11 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, obecnie zarządzana jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich.

Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku, jej fundatorem jest Jerzy Starak. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie.

Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce.

 

zdalna szkoła